Normativa acadèmica

L’Institut Sejong de Barcelona (a partir d’ara Institut Sejong) seguint els Estatuts de la Fundació Sejong quant a qüestions administratives i acadèmiques, estableix la següent normativa interna:

 1. El nombre mínim d’alumnes perquè l’Institut Sejong pugui obrir una classe és de 5 persones. La Directora de l’Institut serà qui decideixi a criteri propi si és possible establir una classe amb menys de 5 persones.
 2. El nombre màxim d’alumnes per classe serà de 20 persones. Com a excepció, en cas de molta afluència, es realitzaran classes de fins a 25 assistents, però a partir de 26 alumnes es dividiran en dos grups per ordre de matriculació. En cas de tenir una classe amb més de 20 alumnes, la seva viabilitat quedarà supeditada a l’aprovació de la Fundació Sejong.
 3. La matriculació a l’Institut Sejong romandrà oberta fins a la primera setmana del començament de curs. Els professors seran els encarregats de controlar el bon seguiment de les classes d’aquells alumnes que s’hagin matriculat una vegada començat el curs.
 4. Els alumnes que hagin complert el curs podran continuar estudiant el següent nivell i rebran un certificat de graduació. Per a cursos online, l’alumne podrà romandre al mateix curs (mateix nivell) dues vegades com a màxim. És a dir, és necessari aprovar el nivell anterior per a poder entrar al següent nivell superior. Si l’alumne no supera el curs la segona vegada, no podrà ni tornar a matricular-se del mateix nivell una tercera vegada ni ascendir a un nivell superior.
 5. L’avaluació es realitzarà mitjançant un examen semestral per cada nivell,
  • Es necessita una assistència mínima del 70% i una puntuació mínima de 60 a l’examen final per poder graduar-se (amb un mínim de 40 punts a cada  competència).
  • Els certificats de graduació s’enviaran per correu electrònic i en el cas que es vulgui imprès, s’haurà de sol·licitar.

  6. Si per causes inevitables (desastres naturals, vaga de transports, etc.) fos impossible realitzar la classe, la decisió final de cancel·lar la mateixa, correspon a la directora. En cas de cancel·lació, els estudiants rebran una notificació amb antelació i es programarà una data per recuperar la classe perduda. Han de donar-se 60 hores per semestre perquè no es doni un desajustament amb els continguts del nivell.

  7. En cap cas es faran reemborsaments un cop iniciades les classes. El reemborsament només serà possible en cas de malaltia sobrevinguda que impedeixi l’assistència, prèvia presentació de justificant mèdic necessària. El termini de devolucions depèn de la normativa i condicions de la gestió econòmica de la UAB i en cap cas l’Institut Sejong serà responsable d’aquest.

 8.  Normes de convivència

Totes les persones que participen en les activitats de l’Institut Sejong tenen el dret a conviure en un bon clima i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. Es considera que són conductes contràries a la convivència en el nostre Institut les següents: 1) Actes que pertorbin el desenvolupament de les activitats de la classe, com ara causar reiteradament soroll a la classe mentre es fan classes o exàmens. 2) Conductes que puguin impedir o dificultar l’exercici del dret d’aprendre a la resta del grup. La mesura correctora consistirà a no permetre l’assistència de l’alumne a classe i l’alumne/a no pot tornar a matricular-se als cursos de l’Institut Sejong.

 9. Protecció i cessió de dades

En nom de complir la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de caràcter personal (L.O.P.D.), el Reglamento de Desarrollo (RD 1720/2007 R.D.L.O.P.D.), i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agencia Española de Protección de Datos, s’informa que:

 • Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè (fotografies de les activitats realitzades per l’Institut Rei Sejong de Barcelona, informes d’avaluació, informes de matrícula, etc.), seran incorporades a un fitxer de titularitat privada, el qual està degudament registrat a la A.E.P.D., i tindran com a únic responsable i destinatari la Fundació Rei Sejong de Seül.
 • Només es sol·licitaran aquelles dades estrictament necessàries per a poder prestar la formació acadèmica contractada adequadament.
 • Totes les dades recollides comptaran amb el compromís de confidencialitat com a professionals de la educació, amb les mesures de seguretat establertes i sota cap concepte les seves dades es cediran o seran tractades per terceres persones, sense previ consentiment. En cap moment les dades proporcionades no es faran públiques.
 1.