Normativa acadèmica

L’Institut Sejong de Barcelona (a partir d’ara Institut Sejong) seguint els Estatuts de la Fundació de l’Institut Sejong quant a qüestions administratives i acadèmiques, estableix la següent normativa interna:

 1. El nombre mínim d’alumnes perquè l’Institut Sejong pugui obrir una classe és de 5 persones. La Directora de l’Institut serà qui decideixi a criteri propi si és possible establir una classe amb menys de 7 persones.
 2. El nombre màxim d’alumnes per classe serà de 20 persones. Com a excepció, en cas de molta afluència, es realitzaran classes de fins a 23 assistents, però a partir de 24 alumnes es dividiran en dos grups, per ordre de matriculació. En cas de tenir una classe amb més de 20 alumnes, la seva viabilitat quedarà supeditada a l’aprovació de la Fundació Sejong.
 3. La matriculació a l’Institut Sejong romandrà oberta durant tot l’any. Els professors seran els encarregats de controlar el bon seguiment de les classes dels alumnes matriculats una vegada començat el curs.
 4. Els alumnes que hagin complert el curs podran continuar estudiant el següent nivell i rebran un certificat de graduació.
 5. L’avaluació es realitzarà mitjançant un examen semestral, el que suposa 2 exàmens anuals.
  • En necessita una assistència mínima del 70% i una puntuació mínima de 60 sobre 100 a l’examen final per poder graduar-se.
  • Els alumnes que no aconsegueixin arribar als requisits necessaris per graduar-se podran escollir entre repetir el mateix curs o realitzar un curs complementari a la vegada que estudien el curs del següent nivell.
  • El curs complementari tindrà una durada de 10 hores totals repartides en 5 sessions de 2 hores cadascuna.
 6. Si per causes inevitables (desastres naturals, vaga de transports, etc.) fos impossible realitzar la classe, la directora prendrà la decisió final sobre la cancel·lació de les classe. En cas de cancel·lació, els estudiants rebran una notificació amb antelació i es programarà una classe de recuperació. Han de donar-se 60/75 hores per semestre perquè no es doni un desajustament amb els continguts del nivell.
 7. Reemborsament.
  • Les cancel·lacions de matrícula formalitzades fins una setmana abans de l’inici del curs seran reemborsades amb el 100% de l’import menys les despeses de gestió, en cas d’haver-hi. En cap cas es faran reemborsaments un cop iniciades les classes.
  • El reemborsament només serà possible en cas de malaltia sobrevinguda que impedeixi l’assistència, prèvia presentació de justificant mèdic.
  • El termini de devolucions depèn de la normativa i condicions de la gestió econòmica de la UAB i en cap cas l’Institut Sejong serà responsable d’aquest.