Coreà bàsic intermedi 2B (Sejong 4)

 

Per matricular-se d’aquest curs, és necessari que l’alumne hagi assimilat els continguts de coreà bàsic inicia

l 1 i 2 (Sejong 1 i 2) i de coreà bàsic intermedi (Sejong 3) per seguir el ritme de les classes. Es podrà realitzar un examen per comprovar que es tenen els coneixements necessaris per a poder seguir el curs.
Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 4. Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció – assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S’esperarà que els alumnes no solament adquireixin un domini mecànic, sinó que també siguin capaços d’emprar-los a l’hora de comunicar-se efectivament.

 

Continguts comunicatius i socioculturals:
– La vida a l’estranger
– Invitacions i agraïments
– Diferencies culturals
– L’ús d’instal·lacions públiques
– Fer reserves
– Descriure el caràcter i la personalitat
– Expressar impressions, pensaments i experiències

Continguts gramaticals:
– Accions simultànies i precedents
– Intenció i incertesa
– Oracions subordinades causatives
– Comparacions i semblances
– Demanar opinions
– Explicar experiències
– Emfatitzar
– Negació lleu

L’alumne ha d’assolir l’aprenentatge de 500 paraules noves.